Az Országos Polgárőr Szövetség Közgyűlése a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 8. § (6) bekezdés a) pontjában és 30. § (5) bekezdésében foglaltak alapján – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.), továbbá a Magyar Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi Alapszabályt alkotja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Országos Polgárőr Szövetség az önkormányzás elvén alapuló, közhasznú jogállású köztestület.

2. Az Országos Polgárőr Szövetség a) rövidített elnevezése: Országos Polgárőrség b) betűszóval történő megjelölése: OPSZ c) angol nyelvű elnevezése: Nationwide Civil Self-Defense Organizations d) német nyelvű elnevezése: Landesverband der Selbstverteidigungsorganisationen

3. Az OPSZ székhelye (levelezési címe): 1077 Budapest, Király utca 71.

4. Az OPSZ működése kiterjed Magyarország területére, hatóköre országos.

5. Az OPSZ:

      a) védjegye:

      b) védjegyének lajstromszáma: 200660;

     c) pecsétje: kör alakban felül a külső háromnegyed körívben Országos Polgárőr Szövetség felirat, alul a külső negyed körívben egymástól          egyenlő távolságra három csillag; a középen elhelyezkedő belső kör alakú mezőben OPSZ szöveggel, amelyet két oldalról stilizált kéz              rajzolatok fognak közre a külső félköríves felirattal és csillagokkal körülhatárolva.

 

 

6. Az OPSZ valamint a képviseletére feljogosított személyek Magyarország címerét hivatali feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják (2011. évi CCII. törvény 1. § (1) bekezdés). Az OPSZ valamint a képviseletére feljogosított személyek által használt címeres körbélyegző megjelölését a 2011. évi CCII. törvény 3. §-a határozza meg.

7. Az OPSZ mint közhasznú jogállású köztestület az 1991. évben megalakult és a Fővárosi Bíróság által a 3664/2011. megyei nyilvántartási számon és az 5603/2011. országos nyilvántartásbeli azonosító számon nyilvántartott Országos Polgárőr Szövetség általános jogutóda. Az OPSZ a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Az OPSZ jogállását rögzítő szabályokat a Pőtv. határozza meg.

8. Az OPSZ célja – a Pőtv. 9. §-ban meghatározott közigazgatási hatósági és egyéb feladatok végrehajtásával – a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása, továbbá a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő polgárőr szervezetek törvényes, szakszerű és célszerű működésének elősegítése. 2

9. Az OPSZ a Pőtv. preambulumában meghatározott közfeladatokhoz (a közbiztonság és a közrend fenntartásának állami feladatához) kapcsolódóan – a Civil tv. 34. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhasznú tevékenységként folytatja a Pőtv. 9. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített feladatainak teljesítését.

10. Az OPSZ: a) nyilvántartott tagsággal rendelkezik (Ptk. 61. § (1) bekezdés); b) nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból (Civil tv. 34. § (1) bekezdés a) pont); c) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez (Civil tv. 34. § (1) bekezdés b) pont); d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában (Alapszabályában) meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja (Civil tv. 34. § (1) bekezdés c) pont); e) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt (Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pont, és Pőtv. 2. § (2) bekezdés); f) a Pőtv.-ben meghatározott együttműködés során közreműködik meghatározott állami, illetve önkormányzati feladatok ellátásában (Pőtv. 6. § (1)-(2) bekezdés); g) céljainak és feladatainak megvalósítása során nem avatkozik be önálló jogi személyiségű tagszervezeteinek működésébe mindaddig, amíg az adott tevékenység a hatályos jogszabályokkal, az OPSZ Alapszabályával, az OPSZ szabályzataival, az OPSZ közgyűlési határozataival, az OPSZ Felügyelő Bizottságának és az OPSZ Etikai Bizottságának határozataival, illetőleg az OPSZ Elnökségének határozataival összhangban van; h) a közfeladatok ellátásával kapcsolatos adatai közérdekűek, tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Civil tv. 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza az OPSZ hivatalos honlapján (www.opsz.hu)

11. Az OPSZ közigazgatási hatósági feladatait a Pőtv. 9. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban foglaltak, míg a további feladatait a Pőtv. 9. § (2) bekezdésének a)-i) pontjaiban foglaltak határozzák meg. AZ OPSZ SZERVEZETE

12. Az OPSZ szervezete a) az OPSZ tagjaiból; b) a Közgyűlésből és a Közgyűlés által megválasztott bizottságokból; c) az OPSZ Elnökségéből, annak szakmai tagozataiból és munkabizottságaiból, valamint d) az OPSZ munkaszervezetéből áll.

13. A Közgyűlés és az Elnökség az OPSZ vezető testületei. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE

14. Polgárőr szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezetek OPSZ-be történő felvételének feltételeit a Pőtv. 7. § (2) bekezdése, 8. § (4) bekezdése és az OPSZ Alapszabálya határozza meg. AZ OPSZ TAGSÁGA

15. Az OPSZ tagsága a Ptk. 61. § (6) bekezdésében és a Civil tv. 4. § (2) bekezdése szerint bírósági nyilvántartásba vett a) területi (megyei, fővárosi) polgárőr szövetségekből (a továbbiakban: megyei polgárőr szövetségek) és 3 b) polgárőr egyesületekből (a megyei polgárőr szövetségek és a polgárőr egyesületek a továbbiakban együtt: tagszervezetek) áll (Pőtv. 2. § (1) bekezdés a)-b) pont).

16. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabályának elfogadása előtt bírósági nyilvántartásba vett tagszervezet (a tagegyesület és a megyei tagszövetség mint a köztestület jogelődének nyilvántartott tagja) a Pőtv. 8. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozik arról, miszerint a köztestületté alakult OPSZ Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kéri az OPSZ Elnökségétől az OPSZ tagjaként történő regisztrálását, illetve tagsági viszonyának elismerését. Ezen nyilatkozat megtételével, a köztestületté alakult OPSZ Alapszabályának elfogadásával és az OPSZ Elnökségének a tagsági viszony elismeréséről és az OPSZ tagjaként történő regisztrálásról rendelkező határozatával a bírósági nyilvántartásba vett tagszervezet a közhasznú jogállású köztestületté alakult OPSZ tagjává válik (Pőtv. 30. § (5) bekezdés).

17. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabályának elfogadása után megalakult (bírósági nyilvántartásba vett) új polgárőr szervezet (Pőtv. 2. § (1) bekezdés a)-b) pont) a Pőtv. 8. § (4) bekezdésében foglalt követelmények teljesítése mellett akkor vehető fel az OPSZ-be, ha magára nézve kötelezőnek elfogadja a saját székhelye szerinti törvényszéknél bejegyzett megyei polgárőr szövetség alapszabályát és szabályzatait, és ez a megyei polgárőr szövetség kérelme alapján a tagjai közé felvette és ennél a megyei polgárőr szövetségnél a szövetségi tagsága fennáll.

18. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabályának elfogadása után megalakult (bírósági nyilvántartásba vett) új polgárőr szervezet (Pőtv. 2. § (1) bekezdés a)-b) pont), amelynek bejegyzett székhelye Budapest Főváros vonzáskörzetéhez tartozó településen van – az ésszerű szolgálatszervezés követelményére figyelemmel –, a Pőtv. 8. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése mellett tagként felvehető az OPSZ-be, ha a saját székhelye szerinti törvényszéknél bejegyzett megyei polgárőr szövetség helyett a Fővárosi Törvényszéknél bejegyzett fővárosi polgárőr szövetség alapszabályát és szabályzatait magára nézve kötelezőnek elfogadja, és ez a fővárosi polgárőr szövetség kérelme alapján a tagjai közé felvette.

19. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabályának elfogadása után megalakult (bírósági nyilvántartásba vett) új polgárőr szervezet (Pőtv. 2. § (1) bekezdés a)-b) pont), amelynek székhelye Budapest Főváros vonzáskörzetéhez tartozó településen van, az e pontban rögzített egyéb feltételek fennállása mellett akkor vehető fel a Fővárosi Törvényszéknél bejegyzett fővárosi polgárőr szövetség tagjai közé, ha ezzel a saját székhelye szerinti törvényszéknél bejegyzett megyei polgárőr szövetség elnöksége egyetért. A TAGFELVÉTEL RENDJE

20. A köztestületté alakult OPSZ Alapszabályának elfogadása után megalakult új polgárőr szervezet (Pőtv. 2. § (1) bekezdés a)-b) pont) a megyei polgárőr szövetséghez és az OPSZ-hez történő tagfelvételére irányuló kérelmét a megyei (fővárosi) polgárőr szövetséghez nyújtja be. A megalakult új polgárőr szervezet megyei (fővárosi) polgárőr szövetségi tagfelvételéről a megyei (fővárosi) polgárőr szövetség elnöksége az alapszabályukban kapott felhatalmazás alapján soron kívül határoz.

21. A megyei (fővárosi) polgárőr szövetség elnöksége a polgárőr egyesület felvételi kérelmét haladéktalanul megküldi az OPSZ elnökének. Az OPSZ Elnöksége a felvételi kérelemről a Pőtv. 8. § (4) bekezdésében foglalt határidőn belül a megyei polgárőr szövetség javaslata alapján határoz, és döntéséről a megyei polgárőr szövetséget, valamint az újonnan megalakult polgárőr szervezetet is értesíti. Az elbírálás határidejének kezdő napja a felvételi kérelem Országos Polgárőr Szövetséghez való beérkezésének napja.